Poplatky za pobyt v Súkromnej materskej škole Šampión

Školné

Výška školného na každé dieťa je rovnaká ako v štátnych MŠ, a to 10 eur na mesiac.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza školné, ak je dieťa prítomné v MŠ čo len jeden deň.

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom na účet materskej školy

Číslo účtu: 21 1245 5551/0200

IBAN: SK71 0200 0000 0021 1245 5551

variabilný symbol : mesiac, za ktorý uhrádzate / rok, vo formáte MMRR, napr. 0917 

konštatný symbol : 0308

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

Školne neuhrádza rodič, ak:

  • jeho dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  • je dieťa umiestnené do MŠ na základe rozhodnutia súdu

  • je poberateľom hmotnej núdze.

Rodič, ktorý zapíše svoje dieťa do našej SMŠ dostane pri nástupe všetky potrebné hygienické a výtvarné potreby.

Strava

Od 1. 1. 2019 dostáva od štátu každé dieťa, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky dotáciu na stravovanie vo výške 1,20 na deň. Rodič uhrádza školskej jedálni iba režijné náklady vo výške 0,04€/na mesiac.

Celodennná stravná jednotka je 1,24 €:

  • desiata – 0,28 eur

  • obed – 0,68 eur

  • olovrant – 0,23 eur

  • režijné náklady – 0,05 eur

Poplatok za stravu sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom vždy mesiac vopred v plnej výške, obvykle do 15. dňa v mesiaci. Koľko dní je dieťa v MŠ neprítomné, toľko dní sa odráta v nasledujúci mesiac.

Číslo účtu: 21 1373 3154/0200

IBAN: SK 27 0200 0000 0021 1373 3154

variabilný symbol : mesiac, za ktorý uhrádzate / rok, vo formáte MMRR, napr. 0917 

konštatný symbol : 0308

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

Deti, ktoré potrebujú nadštandartnú službu vo forme individuálneho stravovania (ná základe zdravotných obmedzení) sa ich celodenná stravná jednotka upraví na základe diagnózy stanovenej asistentom výživy.