Poplatky za pobyt v Súkromnej materskej škole Šampión

Školné

Výška školného na každé dieťa je rovnaká ako v štátnych MŠ, a to 10 eur na mesiac.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza školné, ak je dieťa prítomné v MŠ čo len jeden deň.

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom na účet materskej školy

Číslo účtu: 21 1245 5551/0200

IBAN: SK71 0200 0000 0021 1245 5551

variabilný symbol : mesiac, za ktorý uhrádzate / rok, vo formáte MMRR, napr. 0917 

konštatný symbol : 0308

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

Školne neuhrádza rodič, ak:

  • jeho dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  • je dieťa umiestnené do MŠ na základe rozhodnutia súdu

  • je poberateľom hmotnej núdze.

Rodič, ktorý zapíše svoje dieťa do našej SMŠ dostane pri nástupe všetky potrebné hygienické a výtvarné potreby.

Strava

Celodennná stravná jednotka je 1,24 €:

  • desiata – 0,28 eur

  • obed – 0,68 eur

  • olovrant – 0,23 eur

  • režijné náklady – 0,05 eur

Poplatok za stravu sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom vždy mesiac vopred v plnej výške, obvykle do 15. dňa v mesiaci. Koľko dní je dieťa v MŠ neprítomné, toľko dní sa odráta v nasledujúci mesiac.

Číslo účtu: 21 1373 3154/0200

IBAN: SK 27 0200 0000 0021 1373 3154

variabilný symbol : mesiac, za ktorý uhrádzate / rok, vo formáte MMRR, napr. 0917 

konštatný symbol : 0308

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

Deti, ktoré potrebujú nadštandartnú službu vo forme individuálneho stravovania (ná základe zdravotných obmedzení) sa ich celodenná stravná jednotka upraví na základe diagnózy stanovenej asistentom výživy.