Kedy začať s výučbou cudzieho jazyka?

Mnoho rodičov si myslí, že učiť dieťa cudzí jazyk už v materskej škole je zbytočné, a že je to nadmerné zaťažovanie malého dieťaťa.

Povedia si: „Na čo, veď cudzí jazyk sa moje dieťa bude učiť na základnej škole!“

A čiastočne majú pravdu …

…ale,…

Na základe mnohých štúdií možno jednoznačne potvrdiť, že učenie cudzieho jazyka v predškolskom veku deťom len prospieva a prináša so sebou množstvo výhod.

Deti v predškolskom veku sú schopné prijímať množstvo informácií a dokážu bez problémov prijať nové slovíčka či štruktúry. Vo veku troch rokov alebo aj skôr je dieťa schopné zvládnuť jeden alebo i viac jazykov, hoci je proces osvojovania cudzieho jazyka zložitý. Vo veku štyroch až piatich rokov už vedia, že existujú rôzne jazyky.
Začať s cudzím jazykom v útlom veku prispieva rovnako k rozvoju osobnosti dieťaťa. Cudzia reč predstavuje novú skúsenosť a zážitky, nemal by to byť len predmet v škole spojený s memorovaním slovíčok. Malé deti sú viac otvorenejšie paralingvistike – teda hlasu reči, vnímajú jazyk zmyslami, celým telom a práve preto je vhodné začať už v tomto veku. Okrem rozvoja komunikačných schopností, dieťaťu uľahčí i stretnutie s jazykom na základných školách.
V súčastnosti sa takmer každá materská škôlka snaží oboznámiť svojich malých drobcov prostredníctvom krúžkovej činnosti s cudzím jazykom (spravidla angličtiny) ktoré sú vedené skúsenými lektormi-učiteľmi-pedagógmi.

Výhoda našej SMŠ – ŠAMPIÓN je v tom, že vyučba anglického jazyka prebieha DENNE. V materskej škole dieťa ešte nevie čítať, písať ani počítať,preto sa cudzí jazyk učí prostredníctvom rôznych hier, piesní a básní. Týmto spôsobom si vytvára k učeniu cudzieho jazyka pozitívny vzťah, učenie ho baví a nové poznatky získava úplne prirodzene a automaticky. Sú často odmeňované a chválené, čo ich motivuje a poháňa vpred. Deti nezaťažujeme gramatikou anglického jazyka, ale zameriavame sa skôr na získavanie bohatej slovnej zásoby, základné komunikačné frázy, naučia sa veľa riekaniek a pesničiek v anglickom jazyku. Učenie cudzieho jazyka môže pomáhať pri rôznych logopedických problémoch detí, pretože dieťa si takto uvedomuje aj inú reč a sluchovo rozlišuje rozdiely medzi dvoma rečami, čo ho vedie k lepšiemu vnímaniu jednotlivých hlások a hláskových skupín a k sústredenejšej komunikácií zo zreteľom na výslovnosť.