Jazykový šampión

Hlavnou prioritou, o ktorú sa opiera naša súkromná MŠ je rozvíjamie komunikačných zručností. V rámci edukačného procesu sa deti hravou, nenásilnou formou učia slovenský a anglický jazyk súčasne a prirodzene. My neposkytujeme anglický jazyk vo forme kružkovej činnosti 1x týždenne za poplatok, ale u nás sa deti oboznamujú s anglickým jazykom každý deň v priebehu hier, vzdelavacích aktivít a inych činnostiach. Dôraz kladieme na správnu výslovnosť nielen anglického jazyka, ale samozrejme aj na slovenskú výslovnosť.Výskumy dokazujú, že učením cudzieho jazyka sa zlepšujú komunikačné schopnosti dieťaťa. No aj napriek tomu vieme v spolupráci s rodičmi poskytnúť v prípade potreby aj logopedickú starostlivosť pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.