Naša materská škola je organizovaná podľa určitého, vopred stanoveného časového režimu, kde sa strieda aktívna činnosť a oddych. Pri usporiadaní denných činností sa kladie dôraz na vyvážené striedanie činností, dodržiavajú sa zásady životosprávy, vytvára sa čas na hru a učenie dieťaťa, dodržiava sa pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Denný režim v materskej škole je:

– dostatočne pružný,

– umožňuje reagovať na potreby a záujmy každého dieťaťa v skupine, triede,

– poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

Pevne stanovený čas

 • 6.00-8.00 hod. začiatok prevádzky – schádzanie detí
  • 7.30-8.00 hod. rozdelenie detí do svojich tried

Rámcovo stanovený čas

 • 6.00 – 8.15 hod.
  • hry a hrové činnosti podľa výberu detí, plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, vzdelávacie aktivity,   ranný kruh –  rozhovory, diskusie…
  • zdravotné cvičenia                                                        

Pevne stanovený čas

 • 8.00 – 8.30 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • 8.00-8.30 hod. osobná hygiena, desiata, stolovanie, stravovanie

Rámcovo stanovený čas

 • 8.30 – 11.00 hod
  •  vzdelávacie aktivity realizované formou hier a aktivít (výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, jazykové, matematické, dramatické…)
  • hry a hrové činnosti podľa výberu detí –  plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity,
  • zdravotné cvičenia
  • pobyt vonku, vzdelávacia aktivita –  spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaný na školskom dvore  s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým…)

Pevne stanovený čas

 • 11.00 – 11.30 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • 11.00-11.30 hod. osobná hygiena, obed, stravovanie, stolovanie

Rámcovo stanovený čas

 • 11.30 -13.45 hod. odpočinok
 • 13.45 -14.00 hod. obliekanie a hygiena

Pevne stanovený čas

 • 14.00 – 14.30 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • olovrant, stravovanie, stolovanie

Rámcovo stanovený čas

14.20 – 16.30 hod.

 • hry a hrové činnosti podľa výberu detí, plánované, navrhované aktivity,    individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, vzdelávacie aktivity, osobná hygiena,
 • krúžková činnosť
 • preberanie si detí rodičmi

Pevne stanovený čas

 • 16.30 hod. koniec prevádzky